| Domov | Zemljevid | FAQ |    | English |    Kontakt  |

Napredno
Obvezniški podsklad ILIRIKA
Mešani podskladi ILIRIKA
Delniška podsklada ILIRIKAPotrebujete pomoč?
Zahtevajte klic našega finančnega strokovnjaka, obiščite poslovalnico ali nam pošljite vprašanje.
Za redno obveščanje se prijavite na e-obveščevalec.
01 300 22 90
080 21 90

Predstavitev sklada

Podsklad ILIRIKA Finance delniški ima naložbeno politiko usmerjeno v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršča v finančno panogo oz. v eno izmed panožnih skupin, to je bančništvo, zavarovalništvo, nepremičnine in druge finančne storitve.

ILIRIKA Finance delniški

Na grafu so prikazane relativne spremembe vrednosti VEP.Za koga je sklad primeren?

Naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Finance delniški je primerna za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu, za katere je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje znotraj finančne panoge in so za to pripravljeni sprejeti visoko tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Finance bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico.

Priporočljivo obdobje za varčevanje v podskladu ILIRIKA Finance delniški je pet in več let.

Vlagatelj lahko kupi investicijske kupone podsklada z denarjem. Tako zbrana sredstva se investirajo v prenosljive vrednostne papirje. Investitorju, ki je kupil investicijski kupon podsklada ILIRIKA Finance delniški , je zagotovljena razpršenost naložb v okviru politike naložb tega podsklada. 

Upravljanje podsklada

S premoženjem podsklada ILIRIKA Finance delniški upravlja ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana. Za upravljanje prejme določeno provizijo, katere višina je odvisna od  čiste vrednosti naložb podsklada. 


Premoženje podsklada ILIRIKA Finance delniški je razdeljeno na enake enote. Investicijski kupon se lahko glasi na eno ali več enot premoženja podsklada. Investicijski kupon je vrednostni papir, ki se glasi na ime in se ne  more prenašati na drugo osebo s pravnimi posli med živimi.

Banka skrbnica

Naloga banke skrbnice je nadzor nad poslovanjem podsklada. Odgovorna je za dnevni izračun vrednosti enote premoženja, nakupe in prodaje investicijskih kuponov in obračune vplačil in izplačil. Za svoje delo zaračunava  provizijo, ki se izračuna vsak delovni dan kot določen odstotek čiste vrednosti sklada.O podskladu
Datum začetka: 21.08.2006 Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d. TTR: SI56 0510 0801 2120 821 - Abanka Vipa d.d.
Sintetični kazalnik tveganja : 6   Revizor: Realinea d.o.o.
Nazaj