| Domov | Zemljevid | FAQ |    | English |    Kontakt  |

Napredno
Obvezniški podsklad ILIRIKA
Mešani podskladi ILIRIKA
Delniška podsklada ILIRIKAPotrebujete pomoč?
Zahtevajte klic našega finančnega strokovnjaka, obiščite poslovalnico ali nam pošljite vprašanje.
Za redno obveščanje se prijavite na e-obveščevalec.
01 300 22 90
080 21 90

Predstavitev sklada

Podsklad ILIRIKA Azija dinamični je regijski investicijski sklad, sredstva pa vlaga predvsem v lastniške vrednostne papirje iz Azije.

ILIRIKA Azija dinamični

Na grafu so prikazane relativne spremembe vrednosti VEP.Cilji in naložbena politika

Podsklad bo imel več kot 65 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih in enotah delniških ciljnih skladov, izpostavljenost do regije Azija Pacifik bo najmanj 80 odstotna.

 

Temeljni naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev, ki bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kakor tudi na osnovi prejetih dividend in obresti. Podsklad bo vse prihodke iz naslova prejetih dividend in obresti v celoti reinvestiral.

Za koga je podsklad primeren? 

Primeren je za vse vlagatelje, ki so seznanjeni in sprejemajo visoko tveganost podsklada, ki je posledica velike gopodarske izpostavljenosti naložb. Naložba v investicijske kupone podsklada ILIRIKA Azija dinamični  je torej primerna za vlagatelje z izkušnjami na kapitalskem trgu, za katere je značilno, da želijo razpršiti svoje premoženje in so za to pripravljeni sprejeti visoko tveganje s ciljem, da dosežejo v primerjavi z manj tveganimi naložbami (npr. bančni depoziti ali obveznice z visoko boniteto) nadpovprečno visoko donosnost. To pomeni, da je naložba v investicijske kupone delniškega podsklada ILIRIKA Azija bolj tvegana kot naložba v bančni depozit ter manj tvegana od naložbe v posamezno delnico. 

Priporočljivo obdobje za varčevanje v podskladu ILIRIKA Azija dinamični je pet in več let.

Vlagatelj lahko kupi investicijske kupone vzajemnega sklada z denarjem. Tako zbrana sredstva se investirajo v prenosljive vrednostne papirje. Investitorju, ki je kupil investicijski kupon podsklada ILIRIKA Azija dinamični, je zagotovljena razpršenost naložb v okviru politike naložb tega vzajemnega sklada. 

Upravljanje podsklada

S premoženjem podsklada ILIRIKA Azija dinamični upravlja ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana. Za upravljanje prejme določeno provizijo, katere višina je odvisna od  čiste vrednosti naložb podsklada. 


Premoženje podsklada ILIRIKA Azija dinamični je razdeljeno na enake enote. Investicijski kupon se lahko glasi na eno ali več enot premoženja podsklada. Investicijski kupon je vrednostni papir, ki se glasi na ime in se ne  more prenašati na drugo osebo s pravnimi posli med živimi.

Banka skrbnica

Naloga banke skrbnice je nadzor nad poslovanjem sklada. Odgovorna je za dnevni izračun vrednosti enote premoženja, nakupe in prodaje investicijskih kuponov in obračune vplačil in izplačil. Za svoje delo zaračunava  provizijo, ki se izračuna vsak delovni dan kot določen odstotek čiste vrednosti podsklada.


O podskladu
Datum začetka: 02.11.2006 Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d. TTR: SI56 0510 0801 2145 653 - Abanka Vipa d.d.
Sintetični kazalnik tveganja :
Revizor: Deloitte revizija d.o.o.
Nazaj